High performance teams

Ledelsesmæssige fænomener udmærker sig næsten altid ved at være meget komplekse. "Alt-andet-lige" situationer forekommer sjældent. Der er i reglen noget, der er unikt for den enkelte virksomhed. Det kan gøre det vanskeligt at drage brugbare konklusioner, men lige omkring High Performance Teams (HPT) er der så robuste konklusioner, at de kan bruges og sættes i værk af enhver virksomhed. Og der behøver ikke være tale om højtuddannede specialister eller teams med komplekse sammensætninger for at der kan drages nytte af den indhøstede viden.

Selv i sin mest enkle form vil der være noget at hente. Et slående eksempel er fra et slagteri, hvor kødudskærerne var organiseret i små grupper.

Produktionsmålene i form af udskæringer var fastlagt, der var forskriftsmæssigt koldt, påklædningen var i overensstemmelse med reglerne om fødevaresikkerhed og arbejdstilsynets regler, arbejdstiden var bestemt – ja selv lønnen lå fast i forhold til gældende overenskomster. Hvad var der så tilbage at skrue på?

 

Der var sammensætningen af gruppen. Den viste sig at være altafgørende for gruppens produktivitet. Hvis medlemmerne i gruppen gik godt i spænd, hvis de respekterede hinanden og forstod at hjælpe de andre i gruppen for at nå gruppens fælles mål, ja så kunne produktiviteten ligge op mod 30 % højere, end hvis disse forhold ikke var gældende. 

Allerede her kan man udlede en definition på HPT: Det er et team, der performer markant bedre end andre med tilsvarende struktur og opgaver. Medarbejderne er enkeltindivider, men præsterer som et team. Teamets præstationer skal være større end summen af individernes enkeltpræstationer. Heri ligger synergien i organiseringen. Nemlig den synergi, der skal skabe teamets store resultater. Og de store resultater opnås kun, hvis de enkelte medarbejdere præsterer godt sammen, og så er vi tilbage ved sammensætningen igen. Men der ligger langt mere i at udvikle et HPT. Forskningen peger på følgende kendetegn ved HPT: 

- deltagerne skal være glade for at gå på arbejde 
- deltagerne skal udvise energi og engagement 
- deltagerne skal kende deres egen og teamets betydning for virksomheden 
- der skal være gensidig tillid mellem teamets medlemmer 
- konflikter skal håndteres åbent og hurtigt – og uden at lamme teamets output 

 

Teamlederens centrale rolle 
Teamlederen er en helt central størrelse. Denne er ansvarlig for, at teamet fungerer og præsterer bedst muligt. Derfor er der også nogle typiske kendetegn ved lederen af et HPT. De to vigtigste er, at: 

- lederen forstår at inspirere sine medarbejdere 
- lederen kan løse konflikter, så man hurtigt kommer videre 

Det første kendetegn må være et krav for enhver leder – om end form og kommunikation vil afhænge af teamets sammensætning og den personlige og faglige baggrund for teamets deltagere. 

Det andet punkt omkring konfliktløsning er helt afgørende for opnåelsen af et HPT. Her fremhæves begrebet "demokratisk ledelse" – dvs. alle i teamet høres, og man kommunikerer åbent og klart. Det hele sker i en positiv atmosfære, hvor der er respekt for hver enkelt teamdeltager. Der hersker stor tillid til deltagerne, og der er forståelse for deltagernes forskelligheder. Man går altid efter bolden og ikke manden! 

 

High Performance teams vs. Dysfunktionelle teams 
Men denne kultur opstår ikke af sig selv. Den bygger på en platform, som består af en indgående forståelse hos den enkelte omkring roller og ansvar i teamet – såvel som accept af mål for deltagerne og teamet som helhed. Man kan kalde det forståelse for "spilleregler" – og det er noget helt essentielt i forhold til højt ydende teams, idet man ved en konflikt ikke skal spilde kræfter på at debattere gyldigheden af spillereglerne - og hvorvidt de i øvrigt er rimelige! I et HPT er spillereglerne kendte og accepterede – og ved en konflikt skal man bare have afgjort, om "bolden er inde eller ude" – og så er man hurtigt videre, uden at nogen står tilbage med indebrændte frustrationer. 

Dette er helt modsat i dysfunktionelle teams, hvor denne vigtige platform ikke er på plads. Her hersker der typisk tvivl om den enkeltes rolle og ansvar, såvel som tvivl om teamets betydning for virksomheden, og herunder hvad der er vigtigst for kunderne. 

Derfor er der ikke noget quick fix i form af bedre og mere positiv kommunikation fra lederen, hvis ikke den bygger på en platform af dyb forståelse hos den enkelte om roller og ansvar. 

 

JKS Assessment 
Vi oplever en stigende interesse fra vores kunder om hvordan dette emne kan implementeres i deres HR strategi. Derfor har vi udviklet et produkt, "JKS Assessment", hvor vi på struktureret vis hjælper kunderne frem til højere output i deres teams. 

JKS Assessment består i en vurdering af et team op mod dets udfordringer med henblik på at skabe det bedste grundlag for teamets udvikling og præstationer. Det er en vurdering af den enkelte medarbejder i forhold til samspillet i teamet – og i forhold til teamets behov for personlige, ledelsesmæssige og faglige kompetencer for at opfylde fastlagte mål. Processen starter med et afklarende møde med kunden, hvor teamets opgaver, udfordringer og mål klarlægges. Herefter kommer vi med forslag til gennemførelse, der omfatter de nødvendige målinger, interviews, analyser og afklaringer med vores anbefalinger. 

Som en sidegevinst ved dyrkelsen af HPT opnås større arbejdsglæde hos de enkelte deltagere i et team. Det har en direkte positiv indflydelse på virksomhedens Employer Branding – og dermed muligheden for at fastholde medarbejderne og tiltrække nye talenter. 

 

Skal JKS Assessment være en del af din nye HR-strategi? Har du spørgsmål eller er du blot nysgerrig, så er du velkommen til at kontakte: